کارگزاری مهرآفرین - شماره حساب ها
آدرس دفتر مرکزی : تهران، خیابان‌ خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان ۱۸، پلاک ۱۶، کارگزاری مهرآفرین
تلفن : ۰۲۱ ۸۳۵۷۰

شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مهرآفرین

نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری بورس ۶۲۰۵۹ ۲۵۹۶۷۰۸۲۵ IR۷۱۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۹۶۷۰۸۲۵
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری سی تیر ۸۴۹ ۸۴۹-۴۰-۱۰۸۶۳۰-۱ IR۱۳۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۱۰۸۶۳۰۰۰۱
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری بورس ۶۹۵ ۰۱۰۲۲۸۱۲۵۰۰۰۴ IR۱۵۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۲۸۱۲۵۰۰۰۴
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری جمهوری ۲۳۹ ۰۱۰۳۴۹۰۰۲۱۰۰۸ IR۶۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۳۴۹۰۰۲۱۰۰۸
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری نجات الهی ۱۶۵ ۰۲۴۵۹۰۰۰۹۰ IR۵۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۴۵۹۰۰۰۹۰
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری وزرا ۰۱۵۰ ۰۱۰۰۱۰۰۲۲۰۰۰۸ IR۸۹۰۶۶۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۱۰۰۲۲۰۰۰۸
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری بخارست ۱۰۰۷ ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۱۵۴ IR۷۱۰۷۸۰۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۱۱۵۴
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری آرژانتین ۹۹۴۵۰ ۹۹۴۵۰-۰۱-۰۰۱۰۲۴-۴۰ IR۶۷۰۵۲۰۰۰۰۹۹۴۵۰۰۱۰۰۱۰۲۴۴۰
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری ظفر شرقی ۳۰۵ ۱۰۱۰۲۸۲۱۲۵۵ IR۷۵۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۵۸۹۹۳۲۰۰۶