مهرآفرین کارگزاری سود آفرین

فرابورس

فرابورس
فرابورس ایران به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه کشور، ابزارهای تامین مالی متنوعی را برای بنگاه های اقتصادی فراهم آورده و بر اساس شرایط فعالیت هر بنگاه، گزینه های مناسبی را به منظور بهره مندی حداکثری از مزایای بازار سرمایه پیشنهاد می کند. مهم ترین وظیفه فرابورس ایران، ساماندهی و هدایت طیف وسیعی از بنگاه های اقتصادی به منظور تامین مالی از طریق بازار سرمایه است؛ از این رو رویه های پذیرش شرکت ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ای در فرابورس رقم خورده است که شرکت ها با احراز حداقل شرایط و در سریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و بتوانند از تمامی مزایای شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده کنند. فرابورس ایران بر آن است تا با بهره گیری از ظرفیت های قانونی بازار سرمایه، طیف وسیع تری از فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل را تحت پوشش قرار داده و از این طریق به رشد و توسعه بازار سرمایه کشور کمک کند.

بر اساس تصریح قانون بازار اوراق بهادار مبنی بر اداره بازارهای خارج از بورس توسط نهادی متمرکز، شرکت فرابورس ایران در سال 1387 تاسیس شد. شرکت فرابورس ایران نیز همچون سایر بورس های فعال کشور با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. فرابورس ایران از شرایط و کارکردهای بسیار متعدد و منعطفی برخوردار بوده و قابلیت تامین نیازهای بنگاه های اقتصادی واجد شرایط را دارا است. یکی از حوزه های مهم فعالیت فرابورس، پذیرش سهام شرکت های سهامی عام در فرابورس است. ضوابط حاکم بر پذیرش شرکت ها در فرابورس ایران به گونه ای است که طیف وسیعی از شرکت ها، قادر به احراز شرایط و پذیرش در فرابورس هستند.
بر اساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس، 9 بازار مجزا با کارکردهای متنوع برای پذیرش و معامله انواع اوراق بهادار و ابزار مالی در فرابورس ایجاد شده است. در بازارهای اول، دوم و بازار شرکت های کوچک و متوسط، پذیرش و معامالت سهام شرکت های سهامی عام صورت می گیرد. در بازار سوم عرضه اوراق بهادار موضوع ماده 14دستورالعمل مذکور مانند سهام شرکت های سهامی، حق تقدم سهام، پذیره نویسی سهام و سایر اوراق بهادار انجام می گیرد. در بازار ابزارهای نوین مالی کلیه ابزارهای مالی که به تائید شورای عالی بورس رسیده قابل پذیرش و معامله است از جمله این ابزارها می توان به انواع اوراق مشارکت، انواع گواهی سرمایه گذاری و انواع صکوک اشاره کرد. بازار پایه نیز به عنوان ششمین بازار فرابورس در جهت اجرای ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ایجاد شده است که در این بازار معامالت سهام شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس انجام می شود. بازار مشتقه نیز برای معامالت اوراق اختیار خرید و اوراق اختیار فروش ایجاد شده است.

تأمیـن مالـی

 مهم ترین کارکرد بورس هـای اوراق بهـادار، امکـان تـامین مـالی ارزان قیمـت و در دسـترس، از عمـوم مـردم و سرمایه گذاران است. شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار علاوه بر تامین مـالی از طریـق فـروش سهام خود، در صورت نیاز به منابع مالی جدید، امکان صدور سهام جدید و واگذاری آن به مردم را دارا هستند؛ منـابع مالی حاصل از افزایش سرمایه ارزان قیمت بوده و ریسک فعالیت شرکت را افزایش نمی دهد.

معافیت مالیاتی

شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران امکان برخورداری از معافیت مالیاتی تا 10 درصد درآمد خـود را پس از پذیرش و عرضه سهام در فرابورس دارا هستند.شرکت های حاضر در بـازار پایـه از شـمول ایـن معافیت مستثنی هستند.

تخفیف مالیات نقل و انتقالات

مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، 1.0 درصد ارزش معامله اسـت؛ این نرخ از مالیات 4 درصدی ارزش اسمی شرکت های خارج از بورس یا فرابورس به مراتب کمتـر بـوده و مطلوبیت بیشتری را برای سهامداران و سرمایه گذاران شرکت ها فراهم می آورد.

معرفی شرکت به بازار

با توجه به انعکاس اخبار و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در سایت رسـمی فرابـورس، رسانه هـا و سایر پایگاه های اطالع رسانی ، نام و برند شرکت های حاضر در فرابورس به صـورت روزانـه منتشـر شـ ده و موجب معرفی شرکت به آحاد جامعه، سرمایه گذاران، مشتریان و سایر افراد ذینفع می شود.

 

شفافیت مالیاتی

با توجه به انعکاس اطلاعت مالی شرکت های پذیرفته شده در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهـادار و شرکت فرابورس ایران و دسترسی عموم علاقه مندان به اطلاعات قابل اتکا و استاندارد شـده، مطالبات شرکت افزایش یافته و افراد حقیقی یا حقوقی بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت ترغیب می شوند.

کشف عادلانه قیمت سهام

قیمت شناسایی شده در مبادالت سهام در بورس ها از برآیند عرضه و تقاضای سهام توسط عمـوم فعالان بازار به دست می آید و قیمتی رسمی محسوب شده و مبنایی برای تعیین ارزش شرکت محسوب می شود.

توثیق سهام

شبکه بانکی کشور، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران را به عنـوان دارایـی قابل قبول به منظور وثیقه گذاری و اخذ تسهیالت به رسمیت می شناسد؛ از ایـن رو سـهامداران عمـده و سایر سهامداران شرکت ها می توانند از طریق توثیق سهام شرکت مطبوع خود، نسبت بـه اخـذ تسـهیلات اقدام کنند.